Oudervereniging

‘School maak je samen’ is het motto, en daarvoor is een open contact tussen schoolleiding, ouders en leerlingen onontbeerlijk. Een actieve bijdrage van een afvaardiging van de ouders is hiervoor noodzakelijk.
Alle ouders zijn door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage automatisch lid van de oudervereniging. Per leerling wordt aan ouders een vrijwillige, ouderbijdrage gevraagd. Daaruit is een klein gedeelte voor de oudervereniging geoormerkt om daarmee ondersteuning te kunnen geven voor activiteiten en voorzieningen op school die buiten de reguliere begroting vallen. De afgelopen jaren is subsidie toegekend voor de aanschaf van een laptopkar, de spiegels bij natuurkunde, een bijdrage voor het nieuwe mobiele podium en een activiteit voor het 150-jarig lustrum.
De oudervereniging stelt zich ten doel:

  • mede richting te geven aan de doelstellingen en de identiteit van het Koning Willem ll College, in contact met de medezeggenschapsraad 
  • in overleg met de schoolleiding aandacht schenken aan zaken die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen, het didactische klimaat.
  • een financiële bijdrage te leveren aan - niet door de overheid gesubsidieerde - voorzieningen die ten goede komen aan het onderwijs, aan leerlingen en hun welbevinden op school. 

 

Ouderraad

De ouderraad - waarvoor elke ouder zich kandidaat kan stellen - vormt het vrijwillige bestuur van de oudervereniging. De ouderraad vergadert zesmaal per jaar en legt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af over beleid en bestedingen. De Jaarvergadering gaat altijd vergezeld van een thema-avond, waarin een actueel en informatief onderwerp op luchtige wijze wordt belicht. De jaarvergadering staat gepland op dinsdag 7 november 2017 en daarbij zal het thema zijn: ‘Seksualiteit en pubers’. Ook dit jaar weer gekozen door het ouderpanel. 

De ouderraad wil de vertegenwoordiger zijn van alle ouders en een brug zijn tussen school en ouders. De ouderraad fungeert als klankbord voor schoolleiding, en geeft advies over actuele onderwerpen binnen school, zoals een nieuw schoolplan, de toetsing en cijfergeving, veiligheid in en rond de school, de leefbaarheid in het gebouw, of de catering.
De ouderraad verzorgt een vaste rubriek in de Willemtweet met daarin het laatste nieuws vanuit de ouderraad.
In 2014 hebben we het ‘ouderpanel’ opnieuw opgezet en bestaat nu uit 150 ouders, die driemaal per jaar enkele vragen krijgen over een actueel onderwerp.
Suggesties, ideeën of signalen die u wilt neerleggen bij de ouderraad zijn altijd van harte welkom bijvoorbeeld via onderstaand mailadres. Nog beter: neem zitting in de ouderraad. De ouderraad moet jong en fris blijven en vele handen maken licht werk!
ouderraad@willem2.nl.

 

Leden ouderraad:

Agnes van der Avoird (voorzitter)

Frank van der Vlugt(secretaris)

Kees Maas (penningmeester)

Rob de Haas

Suzanne Bollen

Patrick Druijts

Marjan Stegeman

Anja van der Linden

Roland Gijsel

Jan Woestenberg

Remco Sonneveld 

Vergaderdata schooljaar 2017/2018:

18/09

 

27/10

 

07/11 Jaarvergadering met thema-avond

 

15/01

 

26/02

 

16/04

 

11/06

 

Alle reguliere vergaderingen zijn ’s avonds van 20:00 tot 22:00u in de lerarenkamer.

 

Notulen 2017:

Notulen:
17 januari 2017

6 maart 2017

8 mei 2017

4 juli 2017

18 september 2017

27 november 2017


Op aanvraag zijn notulen van andere schooljaren beschikbaar. Berichtje naar ouderraad@willem2.nl

 

Jaarvergadering en thema-avond ‘Pubers en Seksualiteit’

7 november 2017


Algemeen jaarverslag schooljaar 2016/2017:

De ouderraad en de oudervereniging
Alle ouders zijn door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage automatisch lid van de oudervereniging. De ouderraad is de vertegenwoordiger van de oudervereniging. Vanuit deze ouderbijdrage organiseert de ouderraad activiteiten en voorzieningen die ten goede komen aan de leerlingen maar niet binnen de reguliere begroting vallen. 

Waar staat de ouderraad voor?
Onder het motto ‘School maak je samen’ is een goed samenspel tussen schoolleiding, ouders en leerlingen onontbeerlijk. De ouderraad is een actieve afvaardiging van de ouders, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over allerlei zaken die belangrijk zijn voor het welbevinden van leerlingen en ouders.
Dit schooljaar heeft de ouderraad zich verdiept in de vervolgfase van het nieuwe schoolplan, het implementeren van de veranderde ouderavond en de nieuwe dakpanbrugklassen.

Activiteiten 2016-2017
Op de jaarvergadering in november is -naast de jaarlijkse verantwoording- de thema-avond ‘Tolerantie 2016’ georganiseerd. In dit kader is de geschiedenis van het Willem II-college toegelicht en heeft ’Helder’-theater een goede discussie op gang gebracht.
Het nieuwe ouderpanel is verder gegroeid naar 150 ouders en er is een enquête gehouden over het thema van de jaarvergadering.
In de digitale nieuwsbrief ‘Willemtweet’ is een ruimte voor berichten vanuit de ouderraad vrijgemaakt en is zo naar alle ouders over actuele ontwikkelingen en activiteiten bericht.

Bezetting ouderraad
Drie leden zijn afgetreden, waaronder de voorzitter, en drie nieuwe leden hebben zich gemeld. Eén van de nieuwe leden heeft de voorzittersrol overgenomen.
Tevens heeft één van de leden naast de ouderraad ook zitting in de MR, waarmee we een direct contact hebben in beide organen.

En wat nog meer dit schooljaar?
Namens alle ouders/verzorgers hebben we op 5 oktober, de dag van de leraar, alle leraren en ondersteunend personeel op taart getrakteerd. De ouderraad stuurt een attentie namens alle ouders naar leerkrachten bij geboorte, langdurige ziekte of jubileum.
Bij de diploma-uitreikingen waren we aanwezig om alle geslaagden te feliciteren.

Voorzitter Agnes van der Avoird
Secretaris Frank van der Vlugt
Penningmeester Kees Maas

Financieel verslag 2015/2016 en verslag kascommissie: 

zie hoofdstuk "verslagen" verderop.


Terugblik thema-avond.

Zeer informatieve thema-avond ‘Seksualiteit en pubers’
‘Fijn dat ik nu van het bestaan weet van de hulpvolle GGD-website ‘Sense’, ‘Goede interactie en sfeer’ en ‘Wat een heftig theaterstuk!’ zijn enkele opmerkingen van ouders over 7 november.
Een geslaagde avond over een actueel onderwerp, georganiseerd door uw Ouderraad. Aanwezigen gaven óók aan, nog hulp te kunnen gebruiken bij de aanpak om in gesprek te komen met hun kind over seksualiteit.
Ouders kregen antwoord op vragen als: ‘Wat is een normale seksuele ontwikkeling’? en ‘Waar kunnen jongeren terecht met vragen over of problemen met seksualiteit?’ Het volgende plan ter voorkoming van sexting is het bekijken waard: ‘onuitwisbaar’. Bij een theaterstuk over de casus Amanda Tod zat iedereen recht overeind, zo angstaanjagend realistisch speelden de acteurs. 

Zwarte randjes van online
Helaas gebeuren er online soms nare dingen. Jongeren kunnen bijvoorbeeld blootgesteld worden aan beelden waar ze nog niet aan toe zijn, in een scheldpartij belanden of contact hebben met iemand die zich voordoet als een ander. Ook (naakt)selfies van pubers worden nogal eens massaal gedeeld, hoewel ze meestal in vertrouwen werden verstuurd.
Ouders kunnen gevaren niet wegnemen maar wel proberen om risico’s te verminderen. De websites van GGD-SENSE en Onuitwisbaar kunnen u daarbij helpen.
Als u wilt reageren of vragen hebt kunt u terecht bij: ouderraad@willem2.nl 


 

Subsidieaanvragen:

De ouderraad gebruikt een deel van haar geldmiddelen voor het verlenen van subsidies aan projecten, leermiddelen en activiteiten die niet door de school zelf kunnen worden gefinancierd.

voorbeelden van in het verleden verleende subsidies zijn:

-    laptopkar

-    natuurkunde spiegels

-    bijdrage nieuw podium

De voorwaarden voor het indienen van de aanvraag zijn:

•    Aanvragen dienen uiterlijk op 15 september van het nieuwe schooljaar te worden ingediend. Na goedkeuring in de ouderraad worden deze in de begroting van het nieuwe schooljaar opgenomen welke ter bespreking en toelichting op de agenda komt van de ouderraad jaarvergadering (begin november);

•    Aanvragen dienen minimaal te zijn voorzien van een doelomschrijving en een begroting. Indien van toepassing dient ook een uitvoeringsplan te worden toegevoegd.

•    Aanvragen kunnen ingediend worden door (school)personeel, ouders en door leerlingen.

•    Toegekende subsidies die niet voor het einde van het betreffende schooljaar worden benut, komen automatisch te vervallen en dienen opnieuw ter beoordeling te worden aangeboden aan de ouderraad.

Richtlijnen voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag zijn :

•    De besteding dient ten nut te zijn van een brede groep leerlingen op de school.

•    Er zijn geen andere financieringsbronnen voor beschikbaar;

•    Bestemming van de subsidie maakt de school aangenamer / sfeerverhogend;

•    De bestemming dient een cultureel dan wel innovatief doel te ondersteunen;

•    De bestemming omvat een luxe, iets extra's wat niet uit reguliere middelen van de school bekostigd kan worden

•    Het betreft geen algemene leermiddelen;

•    Elke subsidie heeft het karakter van een eenmalige investering. Eventuele exploitatiekosten worden niet in de toekenning meegenomen en dienen door de school zelf of derden te worden gedragen.

Neemt u contact op met de ouderraad als u een verzoek wilt indienen. (ouderraad@willem2.nl)

 

Verslagen:

Algemeen jaarverslag 2015-2016

Financieel jaarverslag 2016-2017

Verslag kascommissie 2016-2017

 

Statuten:

Download hier de statuten.

 


Koning Willem II College Tatraweg 80 5022 DS Tilburg T 013-543 66 31 F 013-535 24 65 info@willem2.nl