De MR

Medezeggenschapsraad 


Op het Koning Willem II College is een medezeggenschapsraad (MR) aanwezig. Deze raad bestaat uit zestien personen uit verschillende geledingen van de school: vier ouders, vier leerlingen en acht personeelsleden (docenten en onderwijsondersteunend personeel). De MR heeft als taak overleg te voeren met de schoolleiding over het beleid van de school.

De MR bespreekt alle zaken die de school betreffen. Voorbeelden zijn het toetsbeleid, de lessentabel, het formatieplan, de begroting, het lesrooster, de vakantieregeling, en de veiligheid in en om de school. Zij heeft daarbij twee belangrijke rechten, te weten adviesrecht en instemmingsrecht. Welk recht op enig moment mag worden toegepast staat beschreven in de WMS, de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR komt zes tot acht keer per schooljaar op een avond bijeen om te vergaderen. De personeelsgeleding vergadert bijna elke week.


Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar de secretaris. U kunt ook altijd één of meer leden aanspreken. Zitting hebben:

Leerlingen
• Amber Bonhof
• Mohamed Choyuoa
• Luna Kwantes
• Eline van der Sanden (stagiaire)
• Luuk van de Winter

Ouders
• S. Bollen (voorzitter)
• S. Cools
• I. Mutsaers
• C. Telli

Personeel
• N.J.J.M. Brekelmans (vice-voorzitter)
• L. Kockmann
• C.A.M. Krahmer
• G.J.W. Martens
• drs. P.E.J.M. Nuijten
• R.J.O. Pothuizen (secretaris)
• C. Siwalette 
• R.J.H.M. van de Wetering


Vergaderdata 2020-2021
donderdag 17 september 2020
maandag 26 oktober 2020
dinsdag 24 november 2020
woensdag 6 januari 2021
dinsdag 2 maart 2021
maandag 12 april 2021
woensdag 23 juni 2021

Als u de verslagen van de vergaderingen wil inzien, kunt u zich richten tot de secretaris van de MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Over zaken die het gezamenlijke belang van de twee openbare scholen voor voortgezet onderwijs aangaan (het Beatrix College en het Koning Willem II College), adviseert of beslist de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Namens het Koning Willem II College hebben zitting:
• S. Bollen
• M. Choyoua
• C.A.M. Krahmer
• R.J.O. Pothuizen (voorzitter)Koning Willem II College Tatraweg 80 5022 DS Tilburg T 013-543 66 31 F 013-535 24 65 info@willem2.nl